Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtnemer: G.P.S. Créapins bv, Pareinpark 23, 9120 Beveren
- Opdrachtgever: degene die met de Opdrachtnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat.
Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan, zowel de door opdrachtnemer te leveren producten als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen opdrachtnemer en opdrachtgever deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

De koper ziet uitdrukkelijk af van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs indien deze hun voorrang zouden bevestigen.
 

2. OFFERTES

Alle offertes worden vrijblijvend opgemaakt, behoudens uitdrukkelijke vermelding van het tegenovergestelde.
 

3. LEVERING

- De leveringstermijnen zijn louter aanwijzend en geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de verkoopsovereenkomst wegens vertraging in de levering, onder welke vorm ook. De levering gebeurt vanuit ons magazijn, behoudens anders vermeld in de verkoopsovereenkomst. De goederen worden steeds verzonden of opgehaald ten laste en risico van de koper, zelfs indien de prijs franco - bestemming inbegrepen is en zelf wanneer de voorwaarden van opdrachtgever dit tegenspreken.

- Indien de opdrachtnemer aan de opdrachtgever monsters ter beschikking stelt is de opdrachtgever gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan opdrachtnemer.
- Indien opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
 

4. KWANTITEITSMARGE

De bestelde hoeveelheden kunnen worden geleverd met een afwijking van + of - 10%.
 

5. KLACHTEN

Klachten i.v.m. kwaliteit of kwantiteit zijn slechts ontvankelijk indien zij overgemaakt worden binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen, in de winkel - Pareinpark 23, 9120 Beveren (Waas)-, per post of via info@creapins.be
 

6. RETOUR

Een aankoop die in de creapins.be webshop is geplaatst, is definitief na een termijn van 7 dagen na de uitlevering van de goederen. Bedenkt u zich binnen deze 7 dagen dan kunt u de bestelling retourneren. Hier zijn wel enkele spelregels aan verbonden:

·         Meld binnen 7 dagen via info@creapins.be dat u uw bestelling wil retourneren.

·         Voeg bij uw retourzending de originele factuur en pakbon.

·         Het artikel moet volledig (met eventuele accessoires, losse onderdelen, etc) en in ongebruikte en onbeschadigde staat verstuurd worden. U dient dit te doen in de originele en ongescheurde verpakking. (kleef hier dus ook geen postzegels of verzendlabels op). 

·         Artikelen waarvan de geplastificeerde en/of gesealde verpakking is geopend komen niet in aanmerking voor creditering of omruiling. 

·         Verpak het artikel dat u terugstuurt op een dusdanige wijze dat het niet beschadigd geraakt. In de meeste gevallen kan dit in de originele verpakking waarin u de goederen heeft ontvangen. U blijft verantwoordelijk voor het artikel tijdens het retourtransport.

·         Terugbetaling van de door u betaalde aankoopsom (exclusief de verzendkosten) zal binnen 30 dagen gebeuren via overschrijving. Vermeld ons uw rekeningnummer (Iban en Bic) bij uw retouraanvraag.

·         U betaalt zelf de kosten voor het retour sturen van uw bestelling. 

·         Maatwerkproducten of producten voorzien van personalisatie komen niet in aanmerking voor terugname.
 

Het retouradres is:

Créapins - Prowear bv

Pareinpark 23, B-9120 Beveren
 

7. ANNULERING

Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de koper zijn wij gerechtigd schadevergoeding te bekomen overeenkomstig de wet. Er wordt nochtans overeengekomen dat wij, zonder verplicht te zijn het bewijs ervan te leveren een forfaitaire schadevergoeding van 30% in rekening te brengen ongeacht ons recht hogere schade aan te tonen.
 

8. BETALING

Al onze facturen zijn contant, via overschrijving of via bancontact betaalbaar op de leveringsdatum, behoudens anders vermeld op de factuur. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaald binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt.

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50 euro verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portkosten.
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot en met de gehele betaling van de koopprijs.

 

9. BEVOEGDHEID

Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde en worden beslecht volgens het Belgische recht.
 

10. PRIJZEN
 

- De vermelde prijzen zijn excl btw én exclusief taksen voor elektrische producten en batterijen (bebat, recupel,auvibel) voor Belgische klanten. Tenzij anders vermeld bij het artikel.
- Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijsopgaven onderhevig aan prijswijzigingen.
- Alle kosten van drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepenin de overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
- Indien zich na het aanvaarden van een opdracht dan wel tijdens de uitvoering van de overeenkomst enige verhoging van prijsbepalende factoren voordoet, waarop opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, waaronder begrepen waardevermindering van overeengekomen betaalmiddelen, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, zelfs al was zulks voorzienbaar bij het sluiten van de overeenkomst.
- In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is de opdrachtgever – in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.
 

11. OVERMACHT

- Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is opdrachtnemer gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te betalen.


- Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of van haar opdrachtnemers.
 

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

- De opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.
- Indien de de opdrachtnemer in het kader van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat de opdrachtgever ook deze vordering van de opdrachtnemer geheel heeft voldaan.
- De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer.
- Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij de opdrachtgever zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een
eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel.
De opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de opdrachtnemer de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen
uit welke hoofde dan ook tegen de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer goede grond
heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de de opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd
met de op de terugneming gevallen kosten.
 

 13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

- Behoudens grove schuld of opzet van de opdrachtnemer of leidinggevende ondergeschikten van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van de opdrachtnemer dan wel
van personen door de opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd.
- Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
- Eventueel door de opdrachtnemer verstrekt advies wordt naar beste kennis van zaken gegeven. De opdrachtnemer aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor verstrekte adviezen. Verstrekt advies ontheft de opdrachtgever niet van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar de geschiktheid van de te leveren zaken en/of te verrichten
diensten voor het beoogde doel.
- De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken en/of vorderingen van derden – daaronder begrepen personeel, afnemers en leveranciers van de opdrachtgever – ter zake van schade verband houdend met door de opdrachtnemer geleverde zaken en diensten. De overige aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
- De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die verband houden met c.q. voortvloeienuit intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in de voorgaande leden genoemde goederen en diensten.

Neem contact met ons op

Error 404